تأثیر تغذیه علوفه هیدروپونیک ذرت بر قابلیت هضم مواد مغذی و تولید شیر در گاوهای شیروار

P K NAIK, R B DHURI, M KARUNAKARAN, B K SWAIN and N P SINGH چکیده 6 راس گاو شیری به دو گروه مساوی تقسیم گردیدند و با علوفه ذزت هیدروپ...

ادامه مطلب